L’esborrany del projecto llei sobre col·legis professionals revisat per Auditors *barcelona i que encara es troba en tràmit, estableix per a les organitzacions col·legials de pertinença obligatòria (segons aquest projecte la *colegiación obligatòria, solament podrà exigir-se per a l’exercici d’una professió titulada o algunes activitats pròpies d’aquesta, quan així s’estableixi mitjançant norma estatal la millor defensa dels destinataris dels serveis), que «els comptes anuals hauran de ser revisades per un auditor de comptes, que emetrà un informe detallat sobre el resultat de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes».

A més, estipula que «hauran de preveure un sistema de control intern que garanteixi l’adequada intervenció i comptabilització de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als seus estatuts». Des d’Auditors Barcelona creiem que les organitzacions col·legials hauran d’aportar llibres de comptabilitat «detallats que permetin en tot moment conèixer la situació financera i patrimonial i el compliment de les obligacions» de la llei.

Perquè la transparència sigui major, les corporacions col·legials hauran d’elaborar una memòria anual en la qual estiguin contingudes els comptes de l’exercici consolidades, desglossant-se les retribucions dels membres de la junta de govern «en raó del seu càrrec i l’import de les quotes aplicables desglossades per concepte i pel tipus de serveis prestats , així com les normes de càlcul i aplicació».

La memòria haurà de fer-se pública en la WEB en el primer semestre de l’any.