Punts a favor de la contractació d’auditors per una auditoria externa de comptes:

Anem a enumerar a continuació aquells punts que els auditors de comptes consideren més rellevants i que han de valorar els accionistes i gestors de les empreses davant el dilema de contractar o no a un auditor de comptes extern o intern:

  1. L’auditor de comptes designat pel junta d’accionistes ha de tenir una independència professional respecte dels administradors de l’entitat, la qual cosa ha de considerar-se com un factor rellevant per als accionistes donant-los confiança i seguretat en els estats financers presentats pels administradors de les entitats que s’auditen.
  2. Els auditors posseïm una àmplia experiència en altres empreses que ens permet analitzar i comparar l’entitat auditada amb el sector i amb aquelles empreses similars en grandària amb l’objectiu de detectar desviacions i punts febles de l’empresa auditada, és a dir optimitzem el treball realitzat sobre la base d’experiències passades similars.
  3. Els auditors podem ser contractats per a un treball específic i durant un període concret. No és necessària la contractació directa per part de l’empresa per aconseguir els objectius perseguits el que permet convertir un cost directe o general en un cost indirecte o variable en les empreses. Evidentment aquesta flexibilitat en la contractació ha de ser vesteixi com un factor clau per part de les empreses i tractat com un avantatge competitiu respecte de la contractació directa o creació del seu propi departament d’auditoria interna.