Moltes més avantatges que inconvenients i les passem a enumerar:

  • L’auditoria voluntària dota a les empreses d’un grau de transparència i credibilitat major respecte d’aquelles empreses que decideixen no realitzar l’auditoria voluntària dels seus comptes anuals o estats financers.
  • Una auditoria de comptes voluntària és una avaluació interna realitzada per un auditor extern a l’entitat, dotat d’una independència i professionalitat que solament pot aportar beneficis a l’entitat que decideix sotmetre els seus comptes a una revisió per part d’un auditor inscrit al ROAC.
  • Aquelles entitats auditades, actualment tenen major accessibilitat al crèdit respecte d’aquelles entitats que no auditen els seus comptes. En l’entorn actual, ens consta que les entitats financeres estan valorant de forma positiva la realització d’auditories voluntàries externes sobre els comptes anuals que posteriorment seran analitzades i revisades per un departament intern.
  • L’actual cost d’una auditoria voluntària no ha de ser considerat com a tal, ja que és una inversió amortitzable en el temps amb taxa de tornada per als accionistes i per al departament d’administració que decideix revisar els seus comptes. Complementari a l’informe d’auditoria, els auditors confeccionen una carta de recomanacions d’ordre intern que serà de gran valor per als directors financers, directors d’administració i comptables de les empreses.
  • Una auditoria voluntària per a aquelles entitats que decideixin sol·licitar ajudes o subvencions a l’administració estatal o europea serà un requisit previ a la concessió o tramitació de les ajudes. En l’actualitat, excepte en determinades ocasions, les administracions públiques solament concedeixen subvencions o ajudes a aquelles entitats que han sotmès els seus comptes a revisió per part d’un auditor de comptes independent.