FASES DE L’AUDITORIA DE COMPTES PER AUDITORS

La pràctica de l’Auditoria es divideix en tres fases:

1. PLANIFICACIÓ
2. EXECUCIÓ
3. INFORME

PLANIFICACIÓ

En aquesta fase s’estableixen les relacions entre auditors i l’entitat, comporta el desenvolupament d’una estratègia global sobre la base de l’objectiu i abast de l’encàrrec i la forma en què s’espera que respongui l’organització de l’entitat. S’estudia la situació de l’entitat, tipus de negoci, la seva organització, sistema comptable, controls interns, estratègies, metodologies i altres elements que permetin a l’auditor desenvolupar el pla global.

EXECUCIÓ

L’objectiu d’aquesta etapa és obtenir i analitzar tota la informació del procés que s’audita, per obtenir-se evidència suficient i adequada, mitjançant la realització i avaluació de les proves d’auditoria que es considerin necessàries, a fi d’obtenir una base de judici raonable sobre les dades contingudes en els comptes anuals que s’examinen i poder expressar una opinió respecte de les mateixes.
L’evidència de l’auditor és la convicció raonable que totes aquelles dades comptables expressats en els comptes anuals han estat i estan degudament suportats en temps i contingut pels fets econòmics i circumstancials que realment han ocorregut.
Per a això haurà d’efectuar-se un estudi i avaluació adequada del control intern com a base fiable per a la determinació de l’abast, naturalesa i moment de realització de les proves a les quals hauran de concretar-se els procediments d’auditoria.
La revisió del sistema és principalment un procés d’obtenció d’informació respecte a l’organització i als procediments establerts a fi de que serveixi com a base per a les proves de compliment i per a l’avaluació del sistema.
La finalitat de les proves de compliment és proporcionar a l’auditor una seguretat raonable que els procediments relatius als controls interns estan sent aplicats tal com van ser establerts.

INFORME

L’informe d’auditoria dels comptes anuals o d’altres estats financers o documents comptables és un document en el qual es descriu l’abast del treball efectuat per l’auditor i s’expressa la seva opinió professional sobre els mateixos, d’acord amb l’establert en la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de Comptes, el seu Reglament de desenvolupament i les Normes d’Auditoria d’aplicació a Espanya.