La Comissió d’Afers Jurídics del Parlament Europeu (JURI) ha votat les modificacions del Reglament sobre els requisits específics per a l’auditoria legal en les Entitats d’Interès Públic i sobre la modificació de la Directiva d’auditoria, sent aprovada una proposta amb un significatiu allunyament els plantejaments inicials de la Comissió Europea.

Pel president de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, Rafael Cambra: «Ens satisfà que s’estigui reconduint la proposta de la Comissió Europea, atès que havia estat rebutjada per tots els agents econòmics implicats. Tanmateix, encara queda un llarg camí per recórrer per conèixer el resultat final del qual dependrà el futur d’un sector, clau per a la recuperació de la confiança en el sistema econòmic «.

Dels aspectes que més debat han suscitat es troba la rotació obligatòria de les firmes d’auditoria. La proposta inicial de la Comissió Europea establia un màxim de 6 anys. L’informe aprovat per la comissió parlamentària amplia aquest període obligatori a un màxim de 14 anys, que pot ser ampliat fins a 25 anys si s’estableix alguna de les salvaguardes: que hi hagi una licitació, que hi hagi una avaluació completa de l’auditor per part del comitè d’auditoria de l’empresa o que l’auditoria es realitzi de manera conjunta.

D’altra banda, respecte a la prestació de serveis diferents de l’auditoria de comptes, la Comissió Europea establia la creació de firmes pures d’auditoria, aspecte que s’ha eliminat completament del document aprovat per la Comissió d’Afers Jurídics del Parlament Europeu. Aquesta comissió ha establert la regla que regeix en el dret privat, per la qual poden prestar serveis sempre que no estiguin prohibits. Així, s’estableix una llista de serveis prohibits, en línia amb els ja previstos en el Codi d’Ètica de la International Federation of Accountants (IFAC) i en aquesta llista s’introdueix la noció de materialitat en moltes de les prohibicions, mitjançant la qual, depenent de la rellevància que tingui per a la signatura, pugui o no suposar una amenaça a la independència. Així mateix s’ha acordat una llista de serveis no prohibits.