La Sindicatura publica l’informe de fiscalització de les despeses de personal de la Universitat Pompeu Fabra

La Sindicatura de Comptes de barcelona, en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha emès l’informe de fiscalització de les despeses de personal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) corresponents a l’exercici 2011.

La fiscalització inclou l’anàlisi dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses del personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador de la UPF. L’informe analitza també la càrrega docent del professorat de la UPF.

El treball d’auditoria ha estat elaborat pel departament D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons, responsable de la fiscalització dels departaments de l’àmbit de la cultura i la formació de la Generalitat, de les universitats públiques i dels comptes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Link- Nota informativa sobre l’informe 12/2013, relatiu a la Universitat Pompeu Fabra, despeses de personal, exercici 2011