Informe SOC Auditoría en Barcelona

Subvencions atorgades des del 20 de agost de 2008

Cal recordar enguany que al DOGC Núm. 5197 del 19 d’agost es va publicar l’Ordre, del Departament de Treball, TRE/395/2008 [1], d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquesta ordre va entrar en vigor l’endemà de la publicació al DOGC i també va derogar l’Ordre TRI/210/2005, reguladora de l’anterior règim de justificació econòmica d’ajuts.

L’article 8 de l’Ordre TRE/395/2008 estableix, fora de les entitats públiques subjectes a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, les possibles modalitats de justificació econòmica (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor i compte justificatiu simplificat per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros), però és l’ordre específica que aprova les bases reguladores o la convocatòria de cada subvenció la que ha de fixar la/les modalitat/s de justificació exigida/des al beneficiari.

La modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor queda regulada a l’article 10 de l’Ordre. Al seu punt 2.b) s’indica que l’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatives de subvencions es farà de conformitat amb el que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Respecte a les consideracions que puguem fer des del Col·legi, en relació a la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, ens remetem al contingut de la Guia d’actuació núm. 15, de març de 2008, de l’ICJCE, que recollia els diferents aspectes a considerar en relació a l’aplicació de l’Ordre EHA/1434/2007, així com diferents models de documents (informe de revisió de compte justificatiu, carta de manifestacions, etc.) que són també d’aplicació a l’àmbit de l’Ordre TRE/395/2008.

Atès que el SOC no ha emès cap model d’informe adaptat al contingut de l’Ordre TRE/395/2008, sota la supervisió del Comitè Tècnic del Col·legi, s’ha fet la traducció al català del model d’informe suggerit a la Guia d’actuació núm. 15 de l’ICJCE, què, convenientment adaptat, estimem us pot ser d’utilitat sense prejudici del que pugi publicar més endavant el SOC.

  captcha

  ¿QUIÉNES SOMOS?

  Auditores Barcelona: Somos una AUDITORÍA con más de 25 años de experiencia. Auditores especializados en la confección de informes de cuentas anuales.

  CONTACTAR

  ¿QUÉ HACEMOS?

  Cómo firma de auditoría en Barcelona, estamos especializados en la confección de informes de cuentas anuales, informes de auditoría para subvenciones….

  CONTACTAR

  ¿DÓNDE TRABAJAMOS?

  Cómo auditores de cuentas estamos ubicados en la zona de Barcelona y alrededores además de formar parte de un grupo a nivel internacional.

  CONTACTAR

  Nuestros servicios de Auditoría en Barcelona

  AUDITORÍA EN BARCELONA MIEMBRO DE:

  etl global españa
  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
  instituto de censores jurados de cuentas de españa
  Asociación Española de Asesores Fiscales
  Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears
  empresistes
  confederation fiscale europeenne

  CONTACTA CON NOSOTROS

  Si necesitas a un auditor de cuentas anuales en Barcelona para la realización de cualquier informe de auditoría no dudes en contactar con nosotros.

  CONTACTAR