He de auditar la meva Empresa? Quan una empresa té l’obligació de Auditar seus comptes i es troba davant d’ una Auditoria obligatòria ?

Per societats mercantils a Espanya :

1) Segons llei de societats de capital :

Les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin , a la data de tancament de cada un d’ells , almenys dos de les circumstàncies següents : Això és el que es coneix en l’argot de l’auditoria de comptes com a límits d’auditoria obligatòria :

  • Que el total de les partides en actiu i / o passiu superin els 2,8 milions d’euros .
  • Que l’import net de la xifra de negocis superi els 5,7 milions euros . ( No confondre amb les vendes o ingressos de l’empresa , s’assembla però no és al 100% , mirar comptes anuals casella del compte de pèrdues i guanys ) .
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’ exercici sigui superior a cinquanta . ( No compten ETT ) .

2) Segons TRLAC : Perceptoras de subvencions . Aquelles entitats que rebin subvencions o ajudes de l’estat o altres organismes públics per import superior a 600.000 euros .

3) Segons TRLAC : Contractació amb sector púbic . Aquelles entitats que subministrin béns a l’estat o altres organismes públics per més de 600.000 euros i que a més representi més del 50 % de l’import net de la xifra de negocis .

Per societats mercantils a Catalunya :

A més de l’anterior , entitats que rebin més de 100.000 euros en concepte de subvencions de l’ICASS en l’exercici anterior . DOG 6076-28/2/2012 pagina 9573 .

Per Fundacions :

1) Segons Llei 7 /2012, a Catalunya aquelles entitats que per qualsevol concepte reben ingressos de l’administració pública per valor superior a 60.000 euros .

2) Segons Llei 7 /2012, a Catalunya aquelles entitats que superin durant dos exercicis dos tres requisits :

  1. Actiu major de 6 milions
  2. Ingressos superior a 3 milions
  3. Nombre mitjà treballadors 50 .

3) Segons Llei 7 /2012, a Catalunya aquelles entitats que almenys del 40% dels seus ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions , convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis .

Per Associacions a Catalunya

Segons Llei 7 /2012, a Catalunya aquelles entitats que superin durant dos exercicis dos tres requisits :

i. Actiu gran de 2.850.000 euros .

ii . Import d’ingressos 5.700.000 euros .

iii . Nombre mitjà treballadors 50 .

Per a entitats sense animo de lucre a Espanya

Aquelles entitats que superin durant dos exercicis dos tres requisits :

  • Actiu major de 2.400.000 euros .
  • Import d’ingressos 2.400.000 euros .
  • Nombre mitjà treballadors 50 .