Els auditors som els agents econòmics que major coneixement tenim en l’actualitat de l’estat de les empreses d’aquest país perquè auditem tots els sectors i tot tipus d’entitats: públiques i privades, grans i petites, nacionals i internacionals, sense ànim de lucre i amb grans beneficis, cotitzades en mercats borsaris i empreses petites familiars. Aquest coneixement que tenim de l’estat actual de les empreses a Espanya es plasma en els informes d’auditoria que fem cada dia i que les empreses dipositen en els registres mercantils de totes les províncies d’Espanya, els mostren a les entitats bancàries, als seus accionistes, als seus proveïdors i als treballadors que així ho sol·licitin.

En el nostre dia a dia, com a auditors d’empreses estem en tracte directe amb els departament d’administració de les entitats, amb els directors financers, amb els comitès d’auditoria de les entitats, amb els administradors de la societat i com a mínim una vegada a l’any amb els accionistes de les empreses. Els auditors no tenim límits en l’accés de la informació de les empreses o entitats que revisem.

La nostra missió és donar fiabilitat i veracitat a la informació financera de les empreses i com a tal, així anem a seguir realitzant-ho durant molts anys, malgrat l’increment previst en els límits d’obligatorietat, la pressió a la baixa en els honoraris i al desprestigio ocasionat per uns pocs companys de professió. I dic que anem a seguir realitzant-ho perquè estem percebent un canvi social per part del determinats agents de la societat entre els quals podem destacar: l’administració exigint-ho als ajuntaments partits polítics i sindicats, als fons d’inversió nacionals i estrangers que exigeixen una auditoria o due diligence en qualsevol procés de compra de societats, als centres de recerca i desenvolupament que sol·liciten una certificació de despeses per a aquells projectes d’i+d que hagin obtingut o vulguin rebre alguna subvenció, a la unió europea que exigeix una auditoria de projecte a aquelles entitats que perceben determinades ajudes, etc….

Nosaltres els auditors estem sotmesos a un control de qualitat intern dins de la pròpia entitat d’auditoria, a una revisió per part dels col·legis professionals i a una supervisió cada vegada més latent per part d’un òrgan regulador. Aquest tipus de controls, ha contribuït al fet que el sector maduri, ha potenciat la responsabilitat dels auditors. i per tant hem incrementat l’exigència professional per estar coberts contra possibles amenaces sobre la nostra independència.

És per tot això, per la qual cosa no podem permetre que alguna excepció en la labor d’algun auditor sigui percebuda per la societat com alguna cosa general de la nostra professió, i hem de ser capaces de transmetre a les empreses i a la societat la necessitat de les nostres actuacions tant en les empreses privades com en les institucions públiques en el moment actual de desconfiança.