El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la convocatòria de l’examen d’accés al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) que es realitza de forma conjunta per l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE), el Consell General de Col · legis d’Economistes d’Espanya i del Consell Superior de Titulats Mercantils d’Espanya i la superació habilita per exercir com a auditors de comptes.

L’examen d’aptitud constarà de dues fases, una teòrica i una altra pràctica. Aquesta convocatòria serà similar en la seva posada en marxa a les d’edicions anteriors, atès que ens trobem encara en els períodes transitoris previstos a aquest efecte pel Reglament que desenvolupa la Llei d’auditoria de comptes i les Resolucions de l’ICAC de 12 de juny de 2012 sobre homologació de cursos per a la preparació de la formació teòrica i sobre dispensa de la primera de les proves d’accés, respectivament.

El ICJCE impartirà cursos de formació específics en les diferents Agrupacions Territorials i Col · legis per preparar la part pràctica d’aquesta prova, en la qual es comprovarà la capacitat d’aplicació dels coneixements teòrics mitjançant la resolució d’un o diversos supòsits pràctics.

Convocatòria d’examen d’aptitud professional per a la inscripció en el ROAC