L’auditoria és obligatòria quan succeeixen algunes de les següents circumstàncies:

  • Sobrepassar 2 de les següents magnituds durant dos exercicis consecutius: Actiu 2.850 .000 €. Xifra de negocis a 5.700.000 €. Plantilla 50 Empleats.

  • Exigir l’auditoria soci(a) que representi(n) un 5% del capital social.

  • Exigir l’auditoria a qualsevol soci de la societat anònima o de responsabilitat limitada, obligada a la verificació dels comptes anuals.

  • Ser empreses que realitzin obres o serveis per a l’Estat (en ocasions).

  • Empreses que reben subvencions.

  • Cooperatives amb Secció de Crèdit.

  • Ampliacions de Capital amb càrrec a Reserves.

  • Reduccions de capital per compensació de crèdits.

  • Augments de capital per compensació de crèdits.

L’auditoria obligatòria té uns objectius definits per la pròpia reglamentació, i per tant els seus procediments també estan regulats i definits. Les auditories de comptes obligatoris es dipositen en el registre mercantil de la província on es troba l’empresa.