El propòsit en aquesta auditoria es centra en determinar i valorar el patrimoni real de l’empresa a ser adquirida per a una raonable determinació de la seva valoració i preu, així com identificar aquells punts vulnerables que afecten o poden afectar a la valoració de l’empresa i per tant al seu preu i que han de ser objecte de cautela, negociació i tancament contractual.

En resum:

  • Auditoria de la informació econòmica- financera i comptable. Revisió de la situació patrimonial de l’empresa.

  • Revisió i si escau preparació de projeccions per determinar i valorar fluxos futurs.

  • Valoració de l’empresa segons diferents mètodes i baix diferents hipòtesis i escenaris.

  • Determinació i identificació de punts febles o contingències a ser revisades contractualment.

  • Identificació de punts clau, determinants del preu.  Determinació de fórmules de revisió del preu en funció de punts clau per a la seva incorporació als documents contractuals.

  • Estratègia en la compravenda per optimitzar-la des d’un punt de vista econòmic, financer i fiscal.

  • Due diligence (Revisió i anàlisi) de tota la documentació i valoració