Existeixen múltiples situacions o necessitats. A títol d’exemple citem:

  • Revisió diagnòstic, per determinar la situació de l’empresa quant a les seves pràctiques comptables; Per avaluar la qualitat dels sistemes i oportunitats de millora; Per analitzar a fi d’introduir millores en tendències de vendes, costos i estructura econòmic financera.

  • Revisió d’inversions realitzades en actius fixos per a l’obtenció de subvencions.

  • Revisió d’actius fixos, inventari dels mateixos, control i registre.

  • Revisió de comptes a cobrar i morositat.

  • Revisions de tendències de vendes o de determinades partides de despeses.

  • Revisions de l’adequació del capital circulant de l’empresa.

  • etc.

En definitiva, es pot plantejar una revisió sobre qualsevol aspecte que pugui preocupar a l’empresa, centrant l’atenció en el mateix i definint conjuntament amb l’empresa els objectius de la revisió i els procediments. Com a conseqüència de la revisió s’emetrà un informe detallant els procediments realitzats, les irregularitats oposades, els punts febles i les recomanacions o propostes de canvi o millora.