Abans de procedir a sol·licitar un concurs de creditors, és convenient que l’empresa auditi o revisi els seus comptes de cara a assegurar la idoneïtat de les mateixes i evitar que els administradors poguessin incórrer en responsabilitat per irregularitats comptables o que el concurs pogués ser declarat nul o culpós com a conseqüència d’informació incorrecta o irregular.

L’auditor revisarà així mateix la situació de solvència de l’empresa i assistirà a la mateixa en la preparació de la documentació a ser presentada incloent la formulació d’un pla de viabilitat.
En resum:

  • L’auditoria i revisió comptable per determinar possible responsabilitat d’administradors a la llum de la nova llei concursal.

  • Revisió comptable i auditoria d’Estats Financers.

  • Preparació de la documentació a presentar per al concurs.

  • Anàlisi de la situació econòmica financera i solvència de l’empresa.

  • Planes de viabilitat i propostes per al concurs.

L’assistència es pot donar, des del costat de l’empresa que va a presentar el concurs o des d’algun dels creditors, presents en el mateix. En aquest cas, de cara a analitzar la informació per a la defensa dels seus interessos.