Revocació de l’Auditor per part de la Junta General a Barcelona

Tant els articles 264.3 i 266 del TRLSC (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital), com l’article 19 del TRLAC (Text refós de la Llei de Auditoria de Comptes), estableixen que no podrà revocar o rescindir l’auditor «abans que finalitzi el període inicial per al qual va ser nomenat, o abans que finalitzi cadascun dels treballs per als quals va ser contractat una vegada finalitzat el període inicial, llevat que hi haja justa causa «.

L’article 19 del TRLAC (Text refós de la Llei de Auditoria de Comptes ) afegeix que no són justa causa les divergències d’opinions sobre tractaments comptables o procediments d’ auditoria .

En el cas de les auditories obligatòries o les auditories voluntàries en què el nomenament estigui inscrit al Registre Mercantil, perquè la revocació sigui efectiva, s’ha d’inscriure l’acord de revocació en el registre.

Així mateix tal com contemplen els articles 19 del TRLAC (Text refós de la Llei de Auditoria de Comptes ) i 52.3 del RTRLAC (Reial Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes), tant l’auditor de comptes o la societat d’auditoria com l’entitat auditada han de comunicar aquesta circumstància a l’ICAC ( Institut de Comptabilitat i auditoria de Comptes ( ICAC ), que és un organisme autònom, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda), en el termini de 15 dies a comptar des que s’hagi produït.